Nyheter fra revisorforeningen

 • Dansk storbank innfører revisjonsplikt for alle næringslivskunder
  by 50914647 on 21/06/2019 at 10:51

  Jyske Bank skjerper kravene til sine næringslivskunder. Nye kunder blir ikke vurdert om de ikke har revisjon, alle eksisterende kunder må dokumentere at de har revisor. […]

 • Rapporter om bærekraft fra EUs ekspertgruppe
  by 51044048 on 19/06/2019 at 10:59

  EUs ekspertgruppe for finansiering av bærekraftig vekst la 18. juni 2019 fram tre rapporter. Arbeidet har sammenheng med målet om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader celsius innen 2030. […]

 • Øreavrunding av vederlag
  by 51208783 on 17/06/2019 at 12:04

  Når avtalt vederlag inneholder et ørebeløp skal ørebeløpet uansett betalingsmåte oppgis i salgsdokumentet. […]

 • En enklere hverdag for næringslivet - Forenklingskonferansen 2019
  by 50914647 on 13/06/2019 at 14:13

  Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi tar debatten 22. oktober. […]

 • Høring - fjerne 350-kronersgrensen
  by 51208783 on 07/06/2019 at 12:30

  Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen. […]

 • Finansdepartementet vil vurdere virkningene av eventuelt å øke grensen for revisjonsplikt
  by 50961614 on 05/06/2019 at 13:12

  Finansminister Siv Jensen (FrP) svarte på denne måten da hun fikk spørsmål fra stortingsrepresentant Arild Grande (A) om punktet i regjeringsplattformen om revisjonsplikt. […]

 • Transaksjonskostnader og mva
  by 51208783 on 03/06/2019 at 12:21

  Ny dom gir ikke fradrag for inngående avgift på kostnader pådratt ved salg av fast eiendom. […]

 • Husk å søke om utsettelse
  by 50990944 on 27/05/2019 at 14:06

  Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på levering av skattemeldingen på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. […]

 • Skatteplikten på personalbilletter utsettes
  by 50990944 on 21/05/2019 at 14:04

  Transportnæringen får utsettelse av fristen for å tilpasse løsningene for personalbilletter til de nye reglene for skattlegging av naturalytelser til 1. januar 2020. […]

 • Utvalg på ville veier
  by 50914647 on 15/05/2019 at 18:16

  Ekspertutvalget som i dag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen. […]

 • Utvalg foreslår økt moms
  by 50914647 on 15/05/2019 at 16:05

  Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg la i dag frem sin innstilling til momsreform. Blant anbefalingene er å øke matmomsen til 25 prosent og avvikle nullsats for en rekke varer og tjenester som i dag nyter godt av dette. […]

 • Mulige forenklinger for regnskap og skatt
  by 51044048 on 15/05/2019 at 15:37

  Professor Hans Robert Schwencke har i dag levert en juridisk forstudie til Finansdepartementet. Formålet med studien var å avklare om det finnes forenklingsmuligheter, spesielt for små aksjeselskaper, gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet. […]

 • Revidert budsjett og avgift
  by 51208783 on 14/05/2019 at 15:47

  Regjeringen har lyttet til en del av høringskommentarene og endrer forslag til avgrensing av fritaket for elektroniske tidsskrifter og bøker. […]

 • Regjeringen snur om personalforsikringer
  by 50990944 on 12/05/2019 at 17:05

  Finansdepartementet vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer fortsatt kan baseres på kostpris. […]

 • Skatt på personalforsikringer: Regjeringen snur!
  by 50914647 on 10/05/2019 at 18:52

  Finansdepartementet melder i ettermiddag at de vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris. […]

 • Finansdepartementet foreslår endringer i Skattefunn
  by 50990944 on 10/05/2019 at 08:14

  Det foreslås bl.a. å sette fradragssatsen til 19 prosent for alle, øke timesatsen til kr 650 og at denne satsen også skal gjelde for kjøp av tjenester fra nærstående. […]

 • Total avsporing i Regjeringens forenklingsarbeid
  by 50914647 on 08/05/2019 at 09:26

  Skattedirektoratet har gitt ut en veiledning som ytterligere strammer inn og kompliserer regelverket for ansattfordeler og -rabatter. - Totalt ubegripelig at en regjering som hevder de vil forenkle hverdagen for næringslivet, lar slikt passere, mener Revisorforeningen. […]

 • Strammer ytterligere inn på naturalytelsesreglene
  by 50990944 on 06/05/2019 at 15:11

  Skattedirektoratet har utgitt en ny veiledning om de nye reglene for naturalytelser fra 2019. På flere punkter er den nye veiledningen strengere enn det som tidligere har vært uttalt. […]

 • Finansdepartementet vil oppheve gunstige verdsettelsesregler for aksjer
  by 50990944 on 29/04/2019 at 12:49

  Finansdepartementet foreslår å oppheve adgangen til å verdsette ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper til summen av aksjenes pålydende og overkurs. […]

 • Svake systemer skaper skurker
  by 50914647 on 13/04/2019 at 20:04

  Tillit skaper velstand og økonomisk vekst. Stortinget er utrolig nok selv i ferd med å løse opp limet som holder den norske velferdsmodellen sammen. Det er tid for revisjon. […]

 • Aksjeloven klar for Brexit
  by 50992114 on 11/04/2019 at 07:55

  Aksjeloven oppstiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer har bosted i Norge eller EØS-området. Problemene dette kunne skapt ved et no-deal Brexit er nå løst ved nye overgangsregler. […]

 • Lovfesting av omgåelsesregelen
  by 50990944 on 10/04/2019 at 12:54

  Regjeringen har lagt frem forslag til lovfesting av den generelle omgåelsesregelen i skatteretten. […]

 • Gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten
  by 50990944 on 10/04/2019 at 09:36

  På oppdrag fra Finansdepartementet har Oxford Research gjort en gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten. […]

 • Endringer i reglene om likestilling og diskriminering
  by 50929249 on 07/04/2019 at 19:00

  I prop. 63 L (2018–2019) foreslås en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven, og enkelte tilknytte endringer i andre lover, bl.a. regnskapsloven. Videre foreslås det å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven. […]

 • SkatteFUNN til «kriserammede foretak»
  by 40583353 on 05/04/2019 at 12:54

  Vi venter på viktige avklaringer fra Skattedirektoratet om vilkårene for SkatteFUNN for «kriserammede foretak». Så langt det er mulig, bør revisor vente med å attestere SkatteFUNN-skjemaer inntil avklaring foreligger. Revisorforeningen arbeider for en rask og fornuftig avklaring i saken. […]

 • Momskompensasjon frivillige organisasjoner
  by 51208783 on 05/04/2019 at 11:25

  Fra 1.1.2019 er det innført ny forskrift for momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. I forskriften er det blant annet gjort endringer i kravene til revisjon og revisorrapport. […]

 • Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura
  by 50914514 on 02/04/2019 at 12:38

  Regjeringen pålegger stat og kommune å kreve elektronisk faktura fra 2. april 2019. […]

 • SkatteFUNN og kriserammet foretak
  by 51051100 on 01/04/2019 at 09:27

  Basert på sist ukes medieoppmerksomhet har Skattedirektoratet publisert en kunngjøring om at de vil justere teksten som omhandler vilkårene for SkatteFUNN-ordningen og "kriserammet" selskap. […]

 • Gjennomføring av regnskapsdirektivet i norsk rett
  by 50929249 on 31/03/2019 at 22:18

  Finanstilsynet har på oppdrag av Finansdepartementet gjennomgått regnskapslovutvalgets forslag til endringer i regnskapsloven som gjennomfører direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU. […]

 • Brexit, skatte- og avgiftsmessige konsekvenser
  by 51208783 on 29/03/2019 at 12:44

  Skatteetaten har utgitt en pressemelding om skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit. […]